ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školských zařízeních

zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí

I.

Obecná ustanovení

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává ředitelka Základní školy Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín, 408 01 Rumburk, příspěvková organizace, IČ: 72744596 (dále jen ředitelka školy) tuto směrnici, která určuje pravidla provozu školní družiny (dále jen ŠD) a která je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní charakter pro zákonné zástupce žáků.

II.

Stanovení výše úplaty

Na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění stanovujeředitelka školy výši úplaty v ŠD za účastníka za kalendářní měsíc ve školním roce na:  50,- Kč.

III.

Podmínky úplaty

1. Splatnost úplaty stanoví ředitelka školy tak, aby byla úplata splatná nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti.

Úplata bude rozdělena do dvou splátek v daném školním roce následovně:

I.pololetí školního roku bude splatné do 31.10. – výše 200,-Kč,

II.pololetí školního roku bude splatné do 31. 03. – výše 300,-Kč.

Výběrem platby je pověřena vychovatelka, která vede přesnou evidenci platících žáků.

2. Vybrané peníze budou vloženy na běžný účet ZŠ .Seznam platících žáků a vkladový list budou k nahlédnutí na informační tabuli v hale školy.

IV.

Možnosti snížení úplaty

1. V souladu s § 11 odst. 3 písm. a), b) a c) a odst. 4 písm. a) a b) vyhlášky č. 74/2005 Sb. může být úplata snížena nebo prominuta.

2. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Dále může být úplata snížena

a) účastníkům, kteří se účastní více než dvou činností daného školského zařízení,

b) účastníkům, kteří jsou zapsáni k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších činnostech daného školského zařízení.

3. Žadatel o snížení nebo prominutí úplaty předloží ředitelce školy písemnou žádost s uvedením důvodů žádosti, kopií rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory nebo rozhodnutí o příspěvku na pěstounskou péči, vč. kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušná dávka vyplácena.

4. Ředitelka školy v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí úplaty za ŠD.

V.

Závěrečné ustanovení

1. Touto směrnicí se ruší Směrnice ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve

školských zařízeních zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí ze dne

21.11.2008.

2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01.09.2013……….………………………………

Mgr. Jitka Hovorková ředitelka Základní školy Rumburk, V. Kováře 85/31,

příspěvková organizace

Rada města Rumburka projednala a rozhodla o vyslovení souhlasu s touto směrnicí